نانوسیل NANOSIL

تولید کننده محصولاتی با ترکیب  پراکسید هیدروژن و نمكهاي نقره  بعنوان ميكروب كش تحت عنوان كلي ضدعفوني كننده (Antiseptic) يا گندزدا(Disinfectant) و يا استريليزان (Sterilant)